fbpx

Regulamin

REGULAMIN / Informacje

REGULAMIN

SMART-FIT mama&kid 01.01.2020r

Wykupując karnet na zajęcia w klubie Smart-Fit mama&kid oświadczam, iż zapoznałam/em się z następującymi punktami regulaminu.

 • Aktualne godziny otwarcia klubu są zawsze wywieszone na bezpośrednich drzwiach wejściowych do klubu.
 • Nieobecności na zajęciach porannych zgłaszamy najpóźniej do godz. 17:00 dnia poprzedniego.
 • Nieobecności na zajęciach popołudniowych zgłaszamy najpóźniej do godz. 10:00 w dniu zajęć.

NIEOBECNOŚCI I ODRABIANIE

 • Nieobecność zgłoszoną można odrobić na dowolnych innych zajęciach w okresie wykupionego karnetu oraz w następnym miesiącu, pod warunkiem przedłużenia  karnetu.
 • Chęć odrobienia zaległych zajęć zgłaszamy do klubu w celu sprawdzenia dostępnych miejsc. Nieobecność na zadeklarowanym odrabianiu zajęć skutkuje brakiem możliwości ponownego odrabiania tych zajęć.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest otrzymanie wiadomości od Klubu potwierdzającej wolne miejsce.
 • Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Klient, który nie posiada karnetu ma obowiązek zapisać się przed każdymi zajęciami.
 • Na jeden wykupiony karnet przysługuje jedna zgłoszona nieobecność możliwa do odrobienia.
 • Przed każdym rozpoczęciem zajęć klient ma obowiązek pokazania wykupionego karnetu na dane zajęcia, bądź zgłoszenia jego braku lub opłacenia wejścia jednorazowego.
 • Karnety przedłużamy w ostatnim tygodniu miesiąca.
 • Przy zakupie karnetu dla rodzeństwa, na drugi karnet przyznawany jest rabat od klubu w wysokości 10%.
 • Pierwsze zajęcia są w cenie karnetowej, każde następne pojedyncze wejście jest liczone w cenie wejścia jednorazowego.
 • W sytuacjach wyjątkowych dotyczących zwrotu pieniędzy za dany karnet lub zajęcia klient jest zobowiązany do pokazania paragonu. Klub może dokonać zwrotu w formie gotówkowej lub przelewu.
 • Możliwy jest zwrot za nieobecność na zarezerwowanych zajęciach. Kwota zwrotu pomniejszona jest o koszty poniesione przez organizatora na przeprowadzenie zarezerwowanych zajęć.
 • Wykupienie karnetu jest rezerwacją miejsca na zajęcia figurujące w karnecie na miesiąc kalendarzowy. Karnet jest sprzedawany na konkretne zajęcia, na cały miesiąc. W przypadku zgłoszenia przez prowadzącego nieobecności na zajęciach klub organizuję zastępstwo lub, w sytuacji jego braku, odwołuje zajęcia. Odwołane zajęcia przechodzą na następny miesiąc.
 • Klub nie ma obowiązku informowania o zastępstwie na zajęciach.
 • Klub zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku oraz regulaminie. Opłaty za zajęcia pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Płatności można dokonywać gotówką, kartą lub przelewem na rachunek bankowy.
 • Na zajęciach uczestniczy osoba na, którą jest wykupiony karnet lub wejście jednorazowe.
 • W  momencie wydawania klucza do szafki klub pobiera kaucje w wysokości 5 zł od osób nieposiadających karnetu.
 • Zgubienie klucza przez klienta jest równoznaczne z zapłatą 20 zł.
 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz dziecka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo do ich wglądu oraz zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zajęć, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926). ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
 • Podczas zajęć rodziców/opiekunów z dziećmi to rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za swoje dzieci. Rodzice oraz dzieci stosują się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 • Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dzieci w sytuacjach, gdy ich powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Klub należytej staranności.
 • W trosce o zdrowie dzieci oraz dorosłych, zabrania się przebywania w Klubie osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Klub może odmówić uczestnictwa w zajęciach jeśli występuje podejrzenie.
 • W Klubie zajęcia są prowadzone przez personel posiadający niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie.
 • Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek przestrzegania regulaminu i instrukcji korzystania z konkretnych urządzeń znajdujących się na terenie klubu.
 • W celach marketingowych podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia, które po nałożonej cenzurze będą umieszczane na stronie internetowej oraz  Facebook’u.
 • Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek postępowania zgodnie ze wskazówkami i uwagami trenerów oraz personelu klubu.
 • Zalecamy by każdy uczestnik zajęć posiadał  ubezpieczenia NNW.
 • Wszystkie urazy fizyczne odniesione przez osoby uczestniczące w zajęciach należy natychmiast zgłosić do osoby prowadzącej zajęcia lub recepcji.
 • Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W pomieszczeniach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Obowiązuje też bezwzględny zakaz sprzedaży w/w używek.
 • W razie stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia spożywania lub sprzedaży przez klubowicza jakichkolwiek środków, o których mowa w punkcie powyżej, zostanie powiadomiona Policja.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zostawione poza szafką lub w niezamkniętej szafce. Rzeczy wartościowe można zostawić w recepcji w depozycie.
 • Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni. Na zajęcia zakładamy obuwie na zmianę lub skarpetki antypoślizgowe dla dzieci. W przypadku braku obuwia na zmianę należy założyć ochraniacze.  
 • Uczestnictwo w zajęciach dziecięcych może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Klub oraz osoba prowadząca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka lub opiekuna podczas zajęć.

REGULAMIN Organizacji Urodzin

SMART-FIT mama&kid

 • Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
 • Przyjęcie Urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu Ankiety Organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz wpłaceniu zadatku gotówką lub na konto firmy.
 • Zadatek wpłacony przez Zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotny.
 • Minimalna wysokość zadatku wynosi 30% łącznego kosztu, w przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie wg cennika.
 • Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na Przyjęcie Urodzinowe jest wplata bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% łącznej kwoty  w terminie 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji.
 • Do wyłącznej dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest oddzielna Salka Urodzinowa dla poczęstunku i zabaw. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2h (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
 • W przypadku organizacji przyjęcia, maksymalna liczba gości to 15 osób.
 • Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia ustalonej opłaty do 15 dzieci. Powyżej 15 osób jest pobierana dodatkowa opłata za każde dziecko w wysokości 25 zł
 •  Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 2 dni przed planowaną datą przyjęcia.
 •  W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób podanych w Ankiecie Organizacji Przyjęcia Urodzinowego.
 • Od rodziców/opiekunów jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej.
 • Dla rodziców jest dostępna poczekalnia gdzie jest możliwość podania poczęstunku.
 • Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed Przyjęciem Urodzinowym.
 • Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy.
 • Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na podstawie Ankiety Organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz zrealizowanych dodatkowych usług i świadczeń zamówionych podczas Przyjęcia Urodzinowego. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje przed rozpoczęciem  Przyjęcia Urodzinowego gotówką lub kartą płatniczą na recepcji klubu.
 • Na urodziny przybywamy nie wcześniej jak 15 min przed umówioną godziną.
 • Zamawiający (rodzic/opiekun Jubilata) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych na Przyjęcie Urodzinowe.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas wynajmu Salki Urodzinowej ponoszą opiekunowie.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę nałożyć folię ochronną na obuwie, bądź zdjąć obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu.
 • Za wszelkie usterki wyrządzone w klubie podczas urodzin odpowiadają rodzice i pokrywają koszty ewentualnej naprawy.
 • Klub Smart Fit nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie klubu.
 • Zabrania się przynoszenia przez uczestników Przyjęcia Urodzinowego i/lub ich opiekunów  napojów alkoholowych i szampana typu Piccolo.
 • Poczęstunek (zgodny z wybranym pakietem podstawowym) jest poczęstunkiem dla dzieci, może ulec modyfikacji wedle upodobań rodzica. Poczęstunek dla rodziców może zostać zamówiony jako dodatkowa usługa.) za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem.
 • Wynajmujący salę może zrezygnować z poczęstunku dla dzieci i rodziców i zorganizować go we własnym zakresie.
 • Tort organizowany w zakresie opiekunów.
 • Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 • W przypadkach nagłych (wypadek losowy, choroba dziecka) możliwa zmiana terminu urodzin po wcześniejszym zgłoszeniu co najmniej dzień wcześniej. Pkt dotyczy wyjątkowych sytuacji.
 • Uczestników Przyjęcia Urodzinowego obowiązuje główny regulamin Klubu Smart Fit mama&kid.
 • Pakiet podstawowy 500zł (Sala zabaw oraz animator przez 2 godziny)
 • Poczęstunek dla dzieci (15 dzieci ) 150zł (zastawa, chipsy, paluszki, cukierki, ciasteczka kruche, paluszki, żelki, woda/sok) powyżej 15 dopłata.
 • Poczęstunek dla rodziców 100zł (zastawa, ciasteczka kruche, paluszki, chipsy, kawa, herbata, sok/woda)
 • Zaproszenia na urodziny do samodzielnego druku gratis.
 • Przedłużenie urodzin o 1h – 100 zł
 • Urodziny tematyczne w tym dekoracja dopłata + 200zł
 • Dodatkowe atrakcje wg cennika.
 • Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin jest integralną częścią Formularza Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego.

Regulamin wydarzeń okolicznościowych:

 • Organizator czyli Klub Smart Fit mama kid zastrzega sobie, że w przypadku odwołania obecności na wydarzeniu okolicznościowym (warsztaty i inne spotkania cykliczne) zwraca klientowi  40% wartości biletu.
 • Imprezy odbywają się w wyznaczonym dniu i godzinie. Przyjmowane są zapisy, a ilość miejsc jest ograniczona. Na poszczególne imprezy prowadzona jest sprzedaż ograniczonej liczby biletów.
 • Rezerwacja miejsca może zostać dokonana drogą mailową, telefoniczną lub poprzez wysłanie sms bądź wiadomości tekstowej na stronie Facebook.
 • Jeśli na imprezę prowadzona jest sprzedaż biletów, wówczas warunkiem dokonania rezerwacji jest zakup biletu w terminie 3 dni od daty rezerwacji miejsca. Płatność za bilet można uregulować przelewem na rachunek bankowy lub w Klubie bezpośrednio w recepcji.
 • Płacąc przelewem należy podać: Tytuł wpłaty : nazwa imprezy ; imię i nazwisko uczestnika. Jeśli bilet nie zostanie wykupiony we wskazanym terminie, wówczas rezerwacja jest nieaktualna.
 • Uczestników wydarzenia obowiązuje główny regulamin Klubu Smart Fit mama&kid

Środki lokalowe i techniczne

✔Klub posiada odpowiednie pomieszczenia i warunki techniczne do przeprowadzenia zajęć.
✔Wszelkie materiały, produkty i sprzęt używane podczas zajęć mają odpowiednie, wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty i homologacje.
✔Klient zobowiązuje się zapewnić dzieciom odpowiednie obuwie na zmianę (kapcie) lub odpowiednie skarpety antypoślizgowe.
✔Apteczka pierwszej pomocy jest wyposażona w materiały niezbędne do udzielenia pomocy w razie wypadku.
✔Toalety dla dzieci zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt tj. niskie toalety, małe umywalki, suszarkę, przewijak.

Odpowiedzialność

✔Prawny opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność za szkody materialne lub szkody na osobach trzecich wyrządzone przez dziecko, w przypadku gdy szkody te nie są spowodowane przez brak należytego nadzoru ze strony personelu.
✔Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez dziecko nie pozostające pod opieką personelu odpowiada prawny opiekun dziecka.
✔Uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/ imprezach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Organizator dokłada wszelkich starań, ale nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć.

✔Wszelkie spory wynikające w związku z przeprowadzanymi zajęciami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej.

✔W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
✔Prawny opiekun dziecka / klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.


✔Niniejszy regulamin został wdrożony dnia 01.01.2020r. 

Przydatne instrukcje


Wytyczne

 • utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/klubu fitness; zaleca się wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi;
 • rozstawienie sprzętów do ćwiczeń w odpowiednich odległościach od siebie – przynajmniej 1,5 m lub wykluczenie z użytkowania sprzętu, który przymocowany jest na stałe i nie spełnia określonej odległości lub dopuszczenie używania co drugiej maszyny w tym samym momencie – nadzór sprawuje personel klubu;
 • ustalenie przerwy technicznej w ciągu dnia na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń;
 • zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia wszystkich pomieszczeń siłowni/klubu fitness;
 • Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 • Pracownicy/trenerzy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na chorobę zakaźną nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu.
  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl lub gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.
  W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
  Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia należy wydzielić obszar, w którym osoba będzie odseparowana od innych w odległości minimum 2 m z każdej strony.  
  Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ klient, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Klienci przed wejściem do obiektu powinni zostać poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi jeśli:
  obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
  są objęci kwarantanną lub izolacją,
  mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
  Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/ fitness należy odsunąć go jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
  Należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz zdezynfekować urządzenia/ przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.
  Należy o zdarzeniu poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu.
  Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym
  Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

ADRES

SMART-FIT mama&kid

ul. Batalionów Chłopskich 78
WARSZAWA
kontakt@smart-fit.pl
+48 698 400 282

JAK TRAFIĆ

SPOŁECZNOŚĆ